Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

malawrozka

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viablacktoblack blacktoblack
malawrozka
malawrozka

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viablacktoblack blacktoblack
malawrozka
Rozmawiając z ludźmi nie przystępuj od razu do kwestii, w której się różnicie. Zacznij od podkreślenia – i rób to cały czas – spraw, w których się zgadzacie.
— Dale Carnegie
Reposted fromxalchemic xalchemic viablacktoblack blacktoblack
malawrozka

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
malawrozka
6544 4a9f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaztar ztar

March 21 2015

malawrozka
Bywa, że kiedy obcuję z istotami ludzkimi, bez względu na to, czy są to dobrzy ludzie, czy łobuzy, moje zmysły ulegają przeciążeniu i wyłączają się. Nic nie mogę na to poradzić. Jestem uprzejmy. Potakuję. Udaję, że rozumiem, bo nie chcę robić przykrości rozmówcy. Ta właśnie słabość przysparza mi najwięcej kłopotów. Kiedy usiłuję być miły dla bliźnich, przypłacam to starciem mojej duszy na papkę. Nieważne. Mózg się odłącza. Słucham. Reaguję. A oni są zbyt tępi, żeby zauważyć, że mnie w ogóle nie ma.
— Charles Bukowski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
malawrozka
Dotknąć deszczu, by stwierdzić, że pada
Nie deszcz, tylko pył z Księżyca spada

Dotknąć ściany, by stwierdzić, że mur
Nie jest ścianą, lecz kurtyną z chmur

Ugryźć kromkę, by stwierdzić, że żyto
Zjadły szczury i piekarz też zginął

Łyknąć wody, by stwierdzić, że studnia
Wyschła oraz wszystkie inne źródła

Wyrzec słowo, by stwierdzić, że głos
Jest krzykiem i nikogo to nie obchodzi

- Rafał Wojaczek -
malawrozka
Play fullscreen
Chcę tylko żebyś cierpiał
Tak jak ja cierpię.
Chcę wymodlić dla Ciebie ból,
Strach i nieszczęście
Żebyś nieważny dla wszystkich,
Niepotrzebny się czuł
Jak pusta szklanka po whisky
Odstawiona na stół.
I żebyś czuł w piersi swojej
Serce nieswoje
To serce, takie cudze
Niechaj Cię boli
Chcę, żebyć spotkał śmierć
Gdziekolwiek teraz jesteś
O to dziś modlę się
Niczego więcej nie chcę
Reposted bywarszawioch warszawioch

February 27 2015

malawrozka
1758 de46 500
KKeever, abstract images, 13889
malawrozka
1750 ea0f 500
KKeever, abstract images, 6767
malawrozka
1738 79d1 500
Kim Keever, Art Under Water, abstract images 5541
malawrozka
To miasto umarło. Niebieskie tramwaje jęczą
na zakrętach, nerwowy szary tłum nie mieści się
w ulicach, z neonów spływa kolorowe światło, są głosy,
kurz i dym spalin. To miasto umarło od kiedy zrozumiałeś
jak łatwo może umrzeć. Mylą się ci, którzy widzą to
w błyskach, huku, zgodnie z duchem Pisma, i Mistrz,
który kpi, że to przyjdzie na łapkach kota - mylą się
co do sposobu. Nie gotowi: w pół słowa, z nie
wysłanym listem, kobietą nie dość pokochaną, zatajonym
grzechem, który pozostanie śmiertelny - nikt nie jest
gotowy. Pokochać to, co skazane. Nie ma innej
miłości. Z każdym żegnać się tak, jak na zawsze,
to znaczy być dobrym, wybaczać. Nie odkładać na jutro,
nie tłumić słów wielkich i ważnych, może nie być
czasu, nie być przestrzeni. Nie będzie już
innej miłości. To miasto jest
wszędzie.

- Bronisław Maj -
malawrozka
Kiedy w ciszy
obliczam szanse
widzę jak się unosi
i bezpowrotnie oddala
wizja jedności świata
Czuję rozpacz
Ale wszystko czym gardzę
moją jest słabością
Wszystko czego się brzydzę
moim jest brudem
Wszystko co atakuję
jest podłością we mnie

Kiedy chcę z wieży
wyrzucić swe ciało
zwierzę w poprzek staje
i wznosi pieśń
pełną ziemi wiatru i słońca
odsłania miłość
w bezmiernej pokorze cudu
rodzącego się źdźbła

Jest we mnie zwierzę
więzione dzikie zwierzę
Jego głód jest w moich wargach
Jego siła jest w moich rękach
Jego ból jest moim poznaniem jesteśmy jednością

- Krystyna Szlaga -

February 25 2015

malawrozka
Pewnego dnia zrozumie pan, że we wszystko można uwierzyć.
I zrozumie pan ku swemu ubolewaniu, że nie jest to kwestia inteligencji ani wyobraźni, a tylko kwestia czasu.

- Marek Hłasko -
malawrozka
(...) Nie ma "nas" prawdziwych. Nie ma języka, w którym możemy przekazać się drugiemu człowiekowi. Są atrapy, są protezy,  języki pośrednie, twórczość, nawet seks. Ale są w nas takie miejsca, są w nas takie wspomnienia, uczucia, zapachy, smaki,  są w nas takie zatrzymania serca i skręcenia żołądka, takie drżenia kolan, podniecenia ud, takie - są w nas miejsca, których nigdy nikomu nie pokażemy. Będziemy się starać. Będziemy walczyć i drapać paznokciami. Ale niektórych historii  nie opowiesz. Jesteśmy niezdolni do prawdy.

- Ochocki, Vithren -
malawrozka
A w ogóle co to jest zdrowy rozum, niech pan mi powie? To ja panu powiem, o zdrowym rozumie nie dałoby się przeżyć  życia. Zdrowy rozum owszem... Ale to się tylko tak mówi, gdy nie wiadomo, co powiedzieć.

- Wiesław Myśliwski -
malawrozka
3444 67f6
Noi Albinoi (2003)
malawrozka
3403 3148
women's
Reposted byztarxokowi
malawrozka
3304 e122 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl